Salgs- og leveringsbetingelser for LubriQ A/S

Opdateret april 2024 – LubriQ A/S betegnes i teksten som “leverandøren”

1. INDLEDNING
Nedenstående almindelige salg & leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviger ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

2. PRISER
Alle priser er ekskl. Moms samt evt. afgifter, og under forbehold for udefrakommende prisstigninger, materialepriser, arbejdsløn, og evt. lovmæssige ændringer. Priserne vil ved førnævnte uden forudgående varsel blive ændret.
Ved angivelse af faste priser, er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført på prislister eller faktura.

3. TILBUD
Kun skriftligt tilbud er bindende, og er gældende 4 uger fra tilbuddets dato.
Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftlig. Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som leverandørens ejendom.

4. EJENDOMSRET
Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale.
Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer leverandøren indtil disse er fuldt og helt betalt af køber, med evt. tillæg af påløbne omkostninger.

5. ORDRE
Et køb er endeligt, når leverandøren skriftligt har bekræftet ordren.
Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køber uden skriftlig accept fra leverandøren, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger. Ved varekøb under 500 Kr. netto ex. moms pålægges ekspeditionsgebyr på 125 kr.

6. LEVERING
Levering sker altid ab leverandøren. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

7. LEVERINGSTID
Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen.
Forsinkelse med leveringen giver ikke køberen ret til at hæve handlen før skriftlig henvendelse til leverandøren om at berigtige forholdet og leverandøren ikke herefter inden rimelig tid levere varen.
Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for økonomisk konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab, eller tab til tredjemand.
Hvis forsinkelsen ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, der efter omstændighederne skønnes rimeligt. I tilfælde af tyveri eller røveri hæfter leverandøren ikke for den forsinkelse som dette kan medføre.

8. BETALING
Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende:
Netto 20 dage efter fakturadato.
Sker betalingen ikke rettidigt beregnes rente 2 % pr. påbegyndt måned.
Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav på leverandøren, som ikke er skriftlig anerkendt af leverandøren, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter leverandørens skøn forringes væsentligt, eller såfremt leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

9. FORCE MAJEURE
Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport og/eller importforbud, manglende, mangelfulde leverancer eller forsinkede leverancer fra fabrik., eller nogen årsag i øvrigt som ligger uden for leverandørens kontrol.. Såfremt mangel fri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de oven -nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

10. FEJL & MANGLER
Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for , at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning.
Reklamationer vedr. eventuelle fejl og mangler, skal straks meddeles til leverandøren, dog senest 5 dage efter varens modtagelse.
Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder ikke hæve eller gøre krav på nogen form for erstatning, hverken direkte eller indirekte.
Leverandøren er alene forpligtet til at foretage afhjælpning, af fejl eller mangler ved omlevering.
Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage, eller i øvrigt forsømmelse hos andre end leverandøren, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

11. GARANTIPERIODEN
Garantiperioden regnes fra fakturadato, og er efter dansk lovgivning.
I denne periode forpligter leverandøren sig til at reparere sådanne produkter, som efter leverandørens skøn viser sig at være defekte.
Varen indsendes fragt frit til leverandørens adresse, vedlagt dokumentation som tydeligt beskriver årsagen. Fragten ved returnering til køber betales af leverandøren, såfremt garantikravet er berettiget.

12. PRODUKTANSVAR
Forvolder et af leverandørens leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges leverandøren.
Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab eller avancetab påført køber eller tredjemand.
Leverandøren fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af leverandøren. Med mindre skaden kan henføres til leverandørens produkt.

13. RETURNERING
Varer modtages kun retur ubrugt, ubeskadiget, og i original emballage for købers regning og risiko, og kun efter forudgående aftale i indtil 20 dage fra leveringstidspunktet. Fakturanummer skal vedlægges.
Skaffevarer samt specielt tilpassede varer tages ikke retur.
Der forbeholdes ret til fradrag af returneringsomkostninger på 12 %.

14. TVISTER
Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byretten i leverandørens retskreds.